شهیدان عبدالرضا نیک فطرت - عبدالحسین کهنسال - حسن زارع و حاج علیرضا زارع