زندگی نامه و وصیت نامه شهید الماس زارع

شهید: الماس زارع

نام پدر: دیدار

عضویت: سرباز وظیفه

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۰ – روستای فتوح آباد

تاریخ و محل شهادت: ۴/۸/۱۳۶۲ – منطقه شرهانی – عملیات والفجر ۴

آرامگاه:  گلزار شهدای روستای فتوح آباد

به یاد شهید الماس زارع

جاری تر از آب و پوینده تر از باد از مرزهای خاک گذشتند و آتش عشق را با قلبهای لاله گون خویش به افلاک بردند. اینک خونشان در رگهای زمین و زمان جاری است. شقایقهایی که در نسیم ارادت شکفتند و سماعی سرخ را در خون خویش آغاز کردند. پرندگانی که آسمان را بر بالهای خویش نشاندند و در هجوم حادثه حسرت شنیدن یک آخ را نیز بر دل دشمن نهادند. شگفت نیست اگر لاله ها با داغ زاده می شوند که این باغ آب از دم تیغ نوشیده است و از زخمهایی کاری نشان و نشانه دارد. کاری حسینی کردند آنان که رفتند؛ اینک هر که پیامبر خون شهیدان نباشد، یزیدی است.