حاج علیرضا زارعمنتظر دریافت اطلاعاتی در مورد این شهید بزرگوار هستیم. یاریمان فرمائید.