شهيدي از ديار معزآباد جابري

شهیدی از دیار معزآباد جابری

منتظر دریافت اطلاعاتی در مورد این شهید بزرگوار هستیم. یاریمان فرمائید.