3333
شهیدان : علی اکبر فرار – اسداله سروستانی – بشیر قنبری و حسام ایزدی