4
شهیدان : علی حسین زارع – صمد اسماعیلی – فردین ایزدی – کرامت اله ایزدی