شهیدان رضا عمیدی فرد - حاجعلی رحیمی - اسماعیل مرادی و امراله قاسمیشهیدان رضا عمیدی فرد – حاجعلی رحیمی – اسماعیل مرادی و امراله قاسمی