شهیدان شهباز انصاری - سیروس درویشی - سبزعلی سعیدی و سید کریم غفاریشهیدان شهباز انصاری – سیروس درویشی – سبزعلی سعیدی و سید کریم غفاری