شهیدان محمد زارع ( صمد) - محمد زارع (ولی (-عوض زارع و علیمحمد زارعشهیدان محمد زارع ( صمد) – محمد زارع (ولی)-عوض زارع و علیمحمد زارع