شهیدان یوسف بهمنی -نصرت اله کرمزاده- نادعلی زارع و محمد حسن کهنسالشهیدان یوسف بهمنی -نصرت اله کرمزاده- نادعلی زارع و محمد حسن کهنسال