شهیدان غلامعلی زارع - اکبر آدوستی - جواد زارع و ایرج زارع قشلاقیشهیدان غلامعلی زارع – اکبر آدوستی – جواد زارع و ایرج زارع قشلاقی