جانباز شهید حاج حسین عباسی01

جانباز شهید سرهنگ پاسدار حاج حسین عباسی