شهید جمشید فتوح آبادی
فرزند :اله مراد؛ عضویت :بسیجی؛ تاریخ تولد :۱۳۴۶/۵/۲؛ محل تولد :روستای کورکی؛ تاریخ شهادت :۱۳۶۵/۱/۱۴؛ محل شهادت :جبهه وفا؛ محل دفن :روستای کورکی