منتظر دریافت اطلاعاتی در مورد این شهید بزرگوار هستیم. یاریمان فرمائید.