عاشقان اين عيد مبار ك باد ماه فروماند از جمال  محمد سرو نباشد به اعتدال  محمد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال  محمد وعدهٔ دیدار هر کسی به قیامت لیلهٔ اسری شب وصال  محمد آدم و نوح و خلیل و موسی ...