توجه : آمار زیر مربوط به یکی دو سال بعد از پایان جنگ می باشد و تغییرات در تمام سطوح محتمل است. آمار كلي شهداي جنگ تحميلي تعداد ۲۱۳۲۵۵ نفر بوده كه شامل ۱۵۵۰۸۱نفر در درگيري مستقيم با دشمن ۱۶۱۵۴نفر در ...