توجه : آمار زیر مربوط به یکی دو سال بعد از پایان جنگ می باشد و تغییرات در تمام سطوح محتمل است.

آمار کلی شهدای جنگ تحمیلی تعداد ۲۱۳۲۵۵ نفر بوده که شامل
۱۵۵۰۸۱نفر در درگیری مستقیم با دشمن
۱۶۱۵۴نفر در حملات دشمن به شهرها
۱۱۸۱۴نفر در حوادث متفرقه
و سایر موارد ۹۸۸۹ نفر بوده است
از این آمار تعداد ۱۵۵۲۵۹ نفر مجرد
تعداد ۵۵۹۹۶ نفر متأهل
تعداد ۷۰۵۴ نفر ۱۴ ساله و کمتر
تعداد ۶۵۵۷۵ نفر بین ۱۵ تا ۱۹ ساله
تعداد ۸۷۱۰۶ نفر بین ۲۰ تا ۲۳ ساله
تعداد ۲۲۷۰۳ نفر بین ۲۴ تا ۲۹ ساله
تعداد ۳۰۸۱۷ نفر ۳۰ ساله و بالاتر
بوده است
آمار شهدا به تفکیک نوع شغل
ردیف نوع شغل تعداد
۱ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کادر (پاسدار) ۲۳۱۹۹
سرباز ۱۶۷۳۸
۲ ارتش جمهوری اسلامی کادر (ارتش) ۹۰۸۹
سرباز ۳۶۹۶۵
۳ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کادر (نیروی انتظامی) ۲۹۲۶
سرباز ۵۶۷۲
۴ شغل آزاد ۳۱۶۷۴
۵ دانش آموز ۳۲۲۷۵
۶ دانشجو ۲۶۰۸
۷ روحانی ۲۷۴۲
۸ بیکار ۶۱۲۸
۹ دولتی ۲۶۲۹۳
۱۰ بسیج ویژه ۲۳۲۹
۱۱ خانه دار ۳۱۳۶
۱۲ کودک ۲۹۰۶
۱۳ غیر ایرانی ۴۵۶۵
جمع کل ۲۱۳۲۵۵