دانلود رایگان فایل PDF کتاب لاله های سرخ مربوط به شهدای شهرستان خرامه و بخش کربال و عشایر منطقه جهت استفاده علاقه مندان ارائه گردید .

لازم به ذکر است که این فایل توسط نویسندگان کتاب مذکور ، برادر ارجمند جناب آقای قاسم زارعی و همکاران محترمشان تهیه و در اختیار ایران شهید قرار گرفته است .

کتاب فوق شامل ۵۲۰ صفحه می باشد که محتوی بسیاری از دست نوشته ها و وصیت نامه های دست نویس شهدا نیز می باشد.

در ضمن  برای استفاده عموم کاربران فایل کتاب را به قطعات کوچک تر تبدیل و ارائه  نموده ایم تا به راحتی قابل دانلود باشد.

از صفحه ۱ تا ۲۲

http://s4.picofile.com/file/7996780749/1_22.pdf.html

از صفحه ۲۳ تا ۵۲

http://s4.picofile.com/file/7996782040/23_52.pdf.html

از صفحه ۵۳ تا ۸۰

http://s4.picofile.com/file/7996784515/53_80.pdf.html

از صفحه ۸۱ تا ۱۱۵

http://s4.picofile.com/file/7996785806/81_115.pdf.html

از صفحه ۱۱۶ تا ۱۴۷

http://s4.picofile.com/file/7996786769/116_147.pdf.html

از صفحه ۱۴۸ تا ۱۸۰

http://s4.picofile.com/file/7996789030/148_180.pdf.html

از صفحه ۱۸۱ تا ۲۱۲

http://s4.picofile.com/file/7996791177/181_212.pdf.html

 از صفحه ۲۱۳ تا ۲۴۰

http://s4.picofile.com/file/7996792254/213_240.pdf.html

از صفحه ۲۴۱ تا ۲۷۳

http://s4.picofile.com/file/7996795371/241_273.pdf.html

از صفحه ۲۷۴ تا ۳۰۵

http://s4.picofile.com/file/7996796020/274_305.pdf.html

از صفحه ۳۰۶ تا ۳۴۱

http://s4.picofile.com/file/7996798595/306_341.pdf.html

از صفحه۳۴۲ تا ۳۷۴

http://s4.picofile.com/file/7996800428/342_374.pdf.html

از صفحه۳۷۵  تا ۴۰۳

http://s4.picofile.com/file/7996803759/375_403.pdf.html

از صفحه ۴۰۴ تا ۴۳۹

http://s4.picofile.com/file/7996808274/404_439.pdf.html

از صفحه۴۴۰ تا ۴۸۰

http://s4.picofile.com/file/7996809993/440_480.pdf.html

از صفحه ۴۸۱ تا ۵۲۰

http://s4.picofile.com/file/7996811505/481_520.pdf.html