نوع نگاه حضرت امام خمینی به وصیتنامه شهدا؛
این وصیتنامه‏ هایى که این عزیزان مى‏نویسند مطالعه کنید. پنجاه سال عبادت کردید، و خدا قبول کند، یک روز هم یکى از این وصیتنامه‏ ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید. (صحیفه امام ج‏۱۴ص۴۹۱)